KLINIKA ESTETIKON

KLINIKA ESTETIKON

+48 888 888 356

Reklamacje

Jeśli w otrzymanym produkcie ujawni się wada, Konsument ma prawo do reklamacji.

Od 25 grudnia 2014 r. podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określa ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (dział II Rękojmia za wady). W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej: recepcja@estetikon.pl, telefonicznie: +48 888 888 356 lub korespondencyjnie: Ul. Polnej Róży 6/U4

02-798 Warszawa. Można także wypełnić formularz reklamacji znajdujący się poniżej i odesłać go na adres mailowy lub korespondencyjny. Reklamowany produkt należy dostarczyć w stanie kompletnym, w takim przypadku należy upewnić się, że produkt jest bezpiecznie zapakowany celem uniknięcia ryzyka uszkodzenia podczas transportu. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o ujawnieniu wady. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

W sytuacji wystąpienia wady, Konsument może żądać z tytułu rękojmi: wymiany towaru na nowy, naprawy towaru, obniżenia ceny, odstąpienia od umowy, o ile wada towaru jest istotna. Konsument winien określić swoje żądanie w stosunku do reklamowanego towaru. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Konsumenta nie później niż, w terminie 14 dni. Towar niezgodny z umową należy odesłać na adres: Ul. Polnej Róży 6/U4 02-798 Warszawa

Klauzula reklamacje

Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych jest Global Solutions Sp. z o.o.

Ul. Polnej Róży 6/U4 02-798 Warszawa

Podanie Pani/Pana danych, w ewentualnie tym danych wrażliwych (dotyczących stanu zdrowia/stanu skóry) jest dobrowolne i jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, a ich niepodanie uniemożliwi jej rozpatrzenie. Podając dane osobowe, w tym ewentualnie dane wrażliwe, wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie. Dane będą przetwarzane w celach rozpatrzenia reklamacji, zwane jako „prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora”.

W stosownych przypadkach odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty świadczące usługi kurierskie, usługi pocztowe oraz podmioty świadczące pośrednictwo w płatnościach.

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres konieczny do realizacji celów do których zostały zebrane, a po jego zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa lub dłuższy, gdy jest to niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Współadministratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iodo@pharmamedical.pl

Menu Główne

Zapisz się na nasz newsletter